sábado, 10 de diciembre de 2016

LOW-COST TRAVELLING

Título do proxecto: LOW COST TRAVELLING (Intermedio 1).


Przemysław Krzyszczuk. Looking for symmetry. Flickr (CC0 1.0)

Produto final desexado: propostas para organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando unha cantidade mínina de diñeiro. Para elo, vai a haber exposicións oral en grupos e despois terán que responder a un cuestionario do profesor. O mellor proxecto competirá cos das outras EOIs de Galicia.

Contexto e xustificación do proxecto en relación coas competencias básicas, o currículo e as necesidades e intereses do alumnado:
Agora todo o mundo quere aprender inglés e unha posibilidade é visitar países de lingua inglesa, pero, quen pode ser capaz de organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando menos cartos? Trátase de atopar o mellor proxecto.


Relación entre a secuencia de traballo e as competencias básicas:
 Aprender a aprender: terán que xestionar e reflexionar sobre o seu propio aprendizaxe cando afronten as actividades propostas (fun quen de facelo? En qué tiven dificultade?)
 Competencia matemática: terán que utilizar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predecir o custo do viaxe a as posibilidades de abaratalo.
 Conciencia e expresións culturais: ao longo do proxecto terán que coñecer, comprender, apreciar e valorar con espíritu crítico, actitude aberta e respetuosa, as diferentes manifestacións culturais
 Comunicación lingüística: terán que actúa con outros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes.
 Dixital: terán que usar ferramentas TIC sao longo de todo o proxecto.
 Sentido da iniciativa e sentido emprendedor: terán que transformas as súas ideas en actos e transmitirlo aos demais no traballo en grupo.
 Competencia social e cívica: terán que acercarse aos códigos de conducta e usos xeralmente aceptados na sociedade inglesa e manifestar interese e solidariedade, especialmente no encontró cos nativos e na comunicación escrita.


Relación entre a secuencia de traballo e as materias ou áreas de coñecemento
Os criterios de avaliación deste proxecto se corresponden co nivel Intermedio 1 de Inglés (EOI):
• Captar as ideas principais e algún detalle específico de textos audiovisuais ou doutro material gravado sinxelo
• Facer exposicións breves e ensaiadas con relativa fluidez e responder a preguntas sinxelas
• Comprender textos sinxelos con descricións de persoas, obxectos, lugares ou dos procesos máis comúns,
• Comunicar con eficacia as ideas principais que se queren transmitir limitando a mensaxe aos coñecementos que se posúen
• Escribir notas solicitando ou dando información de carácter inmediato e salientando os aspectos que lle resultan importantes.

Secuencia detallada de traballo:

Primeira sesión:
O profesor explica o proxecto: agora todo o mundo quere aprender inglés. Nós tamén, pero, quen pode ser capaz de organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando menos cartos?
Para axudarnos, van vir de visitar varios nativos aos que lles faremos preguntas. Os alumnos vanse organizar en grupo de catro. Teñen vinte minutos para preparar as preguntas aos nativos e o profesor llas corrixe para que eles as teñan listas cando veñan os nativos-informantes na seguinte sesión da clase.
O profesor explica que cada grupo vai ter un Voicethread onde vai subir todo o que faga.O profesor vai ir interactuando cos membros de cada grupo a través de Voithread e do correo electrónico.

Segunda sesión:
Desde o laboratorio de idiomas, os alumnos buscan información en Internet sobre onde é máis barato aloxarse en Inglaterra (así repasan o tipo de aloxamento en inglés) e das actividades que pretenden facer para mellorar o seu nivel de inglés. No resto do tempo da sesión un teñen que empezar a escribir a solicitude de información. Cada persoa escribe unha carta e o profesor tamén a corrixe antes de que eles a manden.

Terceira sesión:
Visita dos nativos (véxase “Movementos de entrada”). Aprovéitase para aumentar os coñecementos dos alumnos sobre Inglaterra.

Cuarta sesión:
Entre a terceira e cuarta sesión ten que pasar ao menos unha semana para que os alumnos obteñan resposta. Este tempo vanno aproveitar para os “Movementos de saida”
Posta en común presencial despois de ir traballando a través de Voicethread.

Quinta sesión:
Exposición do traballo: por oral todos os grupos e os seus integrantes falan cada un dunha parte da súa proposta (custo total, aloxamento e manutención, actividades, transporte…). por iso durante as exposición deben tomar notas do que din os outros.
Ao rematar, o profesor pasa un cuestionario a cada alumno no que vai a preguntar sobre todos os proxectos.

Agrupamentos (traballo individual, parellas, pequeno grupo, gran grupo)
Os alumnos van traballar en grupos de catro, con persoas cas que se levan ben, pero con distintas capacidades. Ninguén se vai adicar a facer só unha cousa: cada mebro terá que facer as mesmas tarefas que os resto (todos buscan, todos escriben, todos falan). Se alguén non o fai, será “victima” do profesor na exposición en público. Se algún dos membros do grupo ten problema para acceder a Internet, terá outros cometidos (redactar ou máis que o resto ou ter un pouco máis de exposición oral que o resto, por exemplo)

Haberá movementos de entrada e saída:

Entrada: despois de que os alumnos busquen información en Internet, charlaremos con varios nativos que virán á aula a contar qué opcións poden ser as máis interesantes para aloxarse en Inglaterra. Aproveitarei esta visita para que os alumnos interaccionen oralmente con eles (poden levar preparadas as preguntas)

Saída: os alumnos terán que buscar información máis concreta e dirixirse a axencias de viaxes ou webs solicitando información sobre o que precisan, sen esquecer o obxectivo de aforrar cartos. Esta información pedirana por escrito en inglés.

Temporalización
Hai que contar con cinco ou sesión sesións. O proxecto debe facerse no segundo trimestre, cando os contidos que se estén impartindo xa estén consolidados.

Materiais e recursos
Precísase o correo electrónico, Voicethread, pode que Whatsapp, Google Drive e Internet.

Indicadores de éxito do proxecto
Por unha banda, os alumnos amosarán que asimilaron os contidos do proxecto a través das distintas actividades propostas e isto refelctirase na avaliación. Por outra banda, os Voicethreads xerados quedarán a disposición de todos para que os alumnos vexan en qué poden mellorar. Hai que votar ao mellor proxecto, que aparecerá na páxina oficial da escola e competirá cos das outras EOIs.

Estratexia de avaliación e mecanismos de recollida de datos
O proxecto avaliarase con esta rúbrica.
miércoles, 27 de abril de 2016

QUINTA ENTRADA: PROYECTO FINAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cada día vivimos en un mundo más tecnificado y sobredimensionado, en el que a veces olvidamos lo más importante. Aquí los alumnos tendrán que elaborar un plan de acción para humanizar nuestras viviendas.


Brentano. 2012 MSI - Smart House. Flickr. Dominio público

Desde un curso Moodle se pide a los alumnos que vean cuatro vídeos correspondientes a cuatro tipos de vivienda y responden a un cuestionario online elaborado con Kahoot. Ya en clase hay una puesta en común para resolver dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas. El comportamiento positivo se premiará con el acceso a una colección Pearltrees con muestras reales de pruebas de certificación. Después se forman grupos aleatoriamente (nadie elige en qué grupo quiere estar) y se pasa al trabajo en equipo. Tienen que investigar cómo mejorar cada tipo de vivienda atendiendo a una serie de criterios (materiales, situación, practicidad, accesibilidad, respeto al medio). Tienen que buscar información online y darle forma de power point de Google Drive que pasaría a Slideshare. Finalmente cada alumno hace un trabajo individual utilizando Voicethread. Deben incluir imágenes (pueden sacarlas de Flickr), un audio o un vídeo de ellos explicando el proyecto (fácil de conseguir con su teléfono móvil, Screencast-O-matic o Sound Cloud) y comentarios al trabajo de los demás. Cada Voicethread generado se difundirá en Twitter y se escogerá la mejor idea, que se publicará en la página de la EOI.

Actividad alternativa: los alumnos que prefieran elaborar una maqueta, tendrán que subir un vídeo a Voicethread y cubrir los puntos exigidos del proyecto.

CONTEXTO DE TRABAJO (niveles y áreas implicadas, detalles relevantes del centro o del entorno sociocultural)

El trabajo pertenece al área de Inglés y se dirige al nivel Básico 2 de EOI correspondiente a A2 del Marco Común Europeo. Pueden participar todos los departamentos de la EOI que desenvuelvan la misma idea al mismo nivel. El centro es la sección de Arteixo y se sitúa en un polígono industrial cercano a A Coruña. Muchos alumnos trabajan en empresas cercanas, como INDITEX.

COMPETENCIAS CLAVE: ¿Qué competencias clave se desarrollarán en el proyecto?

Competencia de aprender a aprender
Digital
Lingüística

¿Con qué ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE evaluables del currículo oficial podemos relacionar los aprendizajes adquiridos? (en las etapas educativas donde aplique)

En EOI no se aplican los “estándares” por ahora, pero estos serían los criterios de evaluación (lo más cercano).

1. Comprender la información esencial de textos grabados breves sobre temas previsibles y básicos. Con este criterio se pretende verificar el conocimiento de un repertorio de fórmulas básicas adecuadas para el desenvolvimiento de una conversación y la capacidad de reaccionar adecuadamente ante ellas.

2. Participar en conversaciones con intenciones comunicativas básicas diversas, produciendo un discurso comprensible con expresiones básicas y adecuado a las características de la situación de comunicación. Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse de modo inteligible en intercambios sencillos habituales sin mucho esfuerzo, utilizando estrategias y recursos básicos que aseguren la comunicación con los interlocutores.

3. Realizar presentaciones breves, sencillas y previamente ensayadas, sobre temas habituales y conocidos, respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. Con este criterio se valorará la capacidad de producir un texto expositivo previamente ensayado y de contenido predecible para el oyente, con una pronunciación suficientemente clara y comprensible.

4. Intercambiar opiniones sobre un tema conocido mediante la expresión del conocimiento, la opinión y la creencia mediante fórmulas básicas y expresiones frecuentes memorizadas, usando estructuras sintácticas y grupos de palabras básicos. Con este criterio se evaluará la capacidad de participar en un intercambio simple e directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos, expresando la opinión, el deseo o el gusto. Se valorará la utilización de proposiciones textuales introducidas por conectores simples.

5. Comprender el sentido global de textos auténticos, sencillos, de extensión limitada cuyo tema resulte predecible y familiar. Con este criterio, se trata de verificar, en todas las tareas de comprensión de lectura, que el alumnado tiene capacidad de identificar palabras e ideas clave subministradas tanto por el texto como por las imágenes que lo acompañen.

6. Utilizar elementos conocidos leídos en un texto escrito para elaborar los propios textos y organizarlos siguiendo textos modelo. Con este criterio se pretende evaluar, en todas las tareas de expresión escrita, la capacidad del alumnado para utilizar estrategias que faciliten el proceso de escritura siguiendo como modelo textos de características similares. También se valorará el uso eficaz de materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, las nuevas tecnologías, etc.).


CRONOGRAMA:

Primera sesión no presencial: visionado de vídeos +cuestionario online (Kahoot).

Segunda sesión presencial: resolución de dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas.

Tercera sesión presencial: planificación de la estructura del proyecto en Slideshare+ búsqueda de información

Cuarta sesión presencial: formato final del proyecto Slideshare

Quinta sesión no presencial: elaboración del trabajo individual con Voicethread + publicación en Twitter.

Sexta sesión, no presencial: comentarios de los trabajos y elección del mejor.

Descripción del producto final:

Tendrán que crear un plan de acción sobre cómo humanizar y mejorar nuestras viviendas usando herramientas online primero Slideshare para el trabajo en equipo y luego Voicethread para el trabajo individual.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES:

Véase punto 2 sobre “Descripción” y 5 sobre “Cronograma”

MÉTODOS DE EVALUACIÓN:

El alumno obtendrá tres calificaciones según este reparto:

El cuestionario Kahoot: 30%

Trabajo en equipo: 40%

Trabajo individual: 30%

De este modo, para alcanzar el aprobado, tendrán que tomar parte en todas las actividades. El trabajo en equipo se valorará con esta rúbrica:

Y el trabajo individual se evaluará con esta otra:

RECURSOS: Colección de recursos

Recogido en Pinterest: https://es.pinterest.com/c28fernande1025/recursos-proyecto-final/

Educanon: https://www.playposit.com/public/201186/399365/comparison-carmen-fernndez

My Kahoot:

https://play.kahoot.it/#/k/30a68d82-5302-4451-98f9-9331c2360380

https://www.youtube.com/watch?v=K36OA0Q_R_E

https://www.youtube.com/watch?v=i73n-LTXPIM

https://www.youtube.com/watch?v=FxCoiumOoIs

https://www.youtube.com/watch?v=_hPeRCxt6Qk

Wordreference: http://www.wordreference.com/es/

Issu: https://issuu.com/explore

BBC news: http://www.bbc.com/news

British Council: https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources


HERRAMIENTAS TIC:

Kahoot https://kahoot.it/#/

Slideshare http://www.slideshare.net/

Flickr https://www.flickr.com/

Sound Cloud https://soundcloud.com/stream

Voicethread https://voicethread.com/

Screncast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/

Twitter https://twitter.com/

Para su uso en cada tarea concreta, véase punto 2 “Descripción”


AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN: ¿Cómo se va a agrupar el alumnado?¿Cómo vas a organizar el aula?

Agrupamientos aleatorio de cuatro personas para tarea de Slideshare. Sin agrupamientos para Kahoot y Voicethread. Se cambiará el mobiliario del aula para que trabajen en grupos con portátiles con acceso a Internet. El día de la exposición se colocarán en forma de U ante el proyector. El trabajo individual se lo envían al profesor.


Agrega cualquier otro PRODUCTO GENERADO durante este curso que te parezca interesante para tu proyecto.

Los premios que pueden obtener los alumnos, se recogen en esta colección:

http://www.pearltrees.com/c28fernandez#l530sábado, 23 de abril de 2016

CUARTA ENTRADA

MUY INTERESANTE...

Después de hacer el taller de coevaluación, tengo que decir que me ha parecido interesante y necesario. Hasta ahora habíamos estado colgando nuestras ideas en Padlet, pero no habíamos tenido que analizar el trabajo de otros compañeros (cómo entienden ellos flipped classroom para su materia, qué recursos usan más, para qué sirven algunas herramientas de las que no habíamos oído hablar hace dos meses...). También he visto que hay gente con ideas realmente brillantes y que aún me falta por aprender muchas cosas (tiempo al tiempo). Me he fijado que algunos hemos usado el formato Canvas y que, al ser tan pequeño, nos ha dado que hacer y esto nos ha hecho agudizar el ingenio.

He obtenido una buena nota. Hay dos puntos que han señalado mis compañeros a mejorar en mi proyecto: añadir actividades alternativas (y es verdad, algo de variedad enriquecería la preparación del trabajo final) y la realización de maquetas. Había pensado en ello y ahora veo que podría estar bien, sobre todo si los alumnos tienen maña y quiere exponer sus trabajos.

Me noto más capaz de preparar un proyecto flipped. Me gustaría conocer más herramientas que iré mirando en el curso, pero, si tengo que valorar mi progreso y la seguridad adquirida, estoy muy satisfecha.

TERCERA ENTRADA

Ya hemos pasado el ecuador del curso. Estos son los materiales nuevos que he conseguido:

ARTEFACTO TIC

Carmen María Fernández Rodríguez.


Descripción breve.

Se pide a los alumnos que vean cuatro vídeos correspondientes a cuatro tipos de vivienda y responden a un cuestionario online elaborado con Kahoot. Puesta en común para resolver dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas. El comportamiento positivo se premia. Después se forman grupos aleatoriamente. Tienen que investigar cómo mejorar cada tipo de vivienda atendiendo a una serie de criterios y buscando información online. Deben terminar haciendo un trabajo en Slideshare. Finalmente cada alumno hace un trabajo individual utilizando Voicethread. Deben incluir imágenes (pueden sacarlas de Flickr), un audio o vídeo de ellos explicando el proyecto (fácil de conseguir con su teléfono móvil, Screencast o matic o Sound Cloud) y comentarios al trabajo de los demás. Cada Voicethread generado se difundirá en Twitter y se escogerá la mejor idea, que se publicará en la página de la EOI.

·Artefacto generado.
Tendrán que crear un plan de acción sobre cómo humanizar y mejorar nuestras viviendas usando herramientas online y exponiendo su trabajo a los demás.

·Herramienta/s utilizada/s

Kahoot https://kahoot.it/#/

Slideshare http://www.slideshare.net/

Flickr https://www.flickr.com/

Sound Cloud https://soundcloud.com/stream

Voicethread https://voicethread.com/

Screncast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/

Twitterhttps://twitter.com/

Nivel SAMR en el que circunscribirías la integración de las TIC en el diseño del artefacto.
Redefinición, en cuanto los materiales generados están disponibles online, se integra y la parte oral y escrita se enriquece con imágenes, comentarios y vídeos creando un producto muy completo que no sería posible con otras herramientas.

RÚBRICAS


martes, 22 de marzo de 2016

SEGUNDA ENTRADA

Esbozo de mi proyecto ABP-Flipped.

Curso: Básico 2 (EOI)
Materia: Inglés

Pregunta guía: Existen muchas formas de vivienda, casi tantas como seres humanos, climas y culturas y gustos personales, pero ¿cómo podríamos humanizar y mejorar nuestras viviendas?


Image by Jennifer C. House. CC BY 2.0

Producto final: A los alumnos se les asignan grupos y dentro de cada uno van a trabajar sobre cuatro tipos de vivienda muy diferentes: la vivienda ecológica, la tecnológica, la rural y la de bajo coste, por ejemplo. Importante: el grupo no lo eligen ellos y se les proporciona una imagen en papel que tendrán que describir y sobre la que tendrán que indagar .

Deben investigar cómo mejorar cada tipo de vivienda atendiendo a una serie de criterios, como el emplazamiento, el que tenga sólo un nivel o no, los materiales, las descripción de sus partes, el coste o la decoración. Para ello, tienen que buscar información online y darle forma de power point.

Ese producto se expondrá a la clase en una especie de debate (sería interesantísimo grabarlo en vídeo) en el que al principio participan todos los miembros del grupo. Habrá un turno de preguntas que deben contestar. Contestar mal o no saber contestar supone "caerse" del grupo y no poder seguir en el debate. Así, irá quedando sólo los mejores de cada grupo.

La última fase es el trabajo individual: tendrán que escribir una redacción individualmente sobre cómo sería la vivienda ideal para ELLOS después de todo lo que oído. Utilizarán Google Drive para que el profesor pueda corregirles. Luego se escojerá la mejor idea, que se publicará en la página de la EOI. Este será el premio


Mi actividad diseñada teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom.

Materia: Inglés
Tema: La casa
Análisis de la actividad tradicional:
Una actividad muy habitual en mis clases consiste en darles un texto en el que deben localizar léxico de un campo semántico determinado, por ejemplo, la casa. Aquí el alumno sólo identifica y etiqueta estructuras.

Rediseño de la actividad:
Para subir peldaños en la Taxonomía de Bloom, se podrían llevar a cabo estos procedimientos:
Primera sesión:
1) COMPRENDER: deben asociar ese vocabulario con una imagen que encuentren en Flickr. Todas las imágenes se irán colocando en un tablero colaborativo en Pininterest
2) APLICAR: en grupos, deben emplear y practicar ese léxico en una descripción de la imagen que han encontrado justificando su elección. Eligen la mejor imagen y colocando sus contribuciones en un muro de Padlet.
Segunda sesión:
3) ANALIZAR: con el léxico adquirido, examinan las difererencias entre las imágenes que han visto y su casa.
4) EVALUAR: debaten las ventajas y desventajas de su casa.
Tercera sesión (no presencial)
5) CREAR: elaboran un vídeo sobre su casa que se colgará en el blog del aula. Deben ir explicando cómo es a la vez que usan vocabulario de la actividad.

Recursos:
Página web de Flickr
y videotutorial
Tablero de Pinterest
Videotutorial de Pinterest para aprender a pinear y a gestionar el tablero
Muro de Padlet
Videotutorial de Padlet
Blog del aula
Videotutorial de Blogger


¿Qué sacamos en limpio?

En este bloque he aprendido qué es al gamificación y cómo una actividad tradicional y sencilla que hacemos en el aula todos los días se puede convertir en una tarea fascinante para los alumnos porque les ayuda a avanzar en la materia de un modo más ludíco y para el propio docente que refresca sus prácticas cotidianas y se implica en algo nuevo. Todo redunda en una mayor calidad de enseñanza y se toma el aprendizaje como algo cercano y no puramente formal o memorístico.

He aprendido que mis compañeros están ya muy puestos en gamificación y flipped classroom, que todos están intentando adaptar la idea en sus clases (aunque con tengan niveles y alumnado muy dispar).También es importante exponer y compartir tu idea con los demás: entre todos se mejora y se da solución a los problemas que plantea.

sábado, 5 de marzo de 2016

PRIMERA ENTRADA

Creo que mi toma de contacto con el curso y con la metodología Flipped classroom ha sido bastante positiva porque ya tengo algo de experiencia en este tipo de enseñanza. (¡Y yo no sabía o no era consceinte de ello!). La diferencia es que generalmente los vídeos y podcast que yo uso son un complemento a lo que imparto en el aula, no son la base.
De todas formas, flippled classroom no consiste en mandarles buscar vídeos o saturarlos de videotutoriales. Me parece una metodología más compleja d elo que parece, pero muy actual y necesaria si tenemos en cuenta que la enseñanza avanza a pasos de gigante con las TICs y que hay una gran variedad de cursos para jóvenes y mayores en las que flipped classroom es el mejor acercamiento.

FLIPPED CLASSROOM

SOUND CLOUD

Hola chicos,

Aquí podréis ver mi audio en SoundCloud sobre Flipped Classroom. Espero que os guste.