jueves, 7 de diciembre de 2017

REFLEXIÓN FINALASÍ REMATOU O CURSO

REFLEXIÓN FINAL

Penso que foi un curso útil e, sobre todo, moi práctico porque estivemos todo o tempo traballando con ferramentas que nos van vir moi ben para mellorar como docentes. Dentro disto hai unha enorme variedade. Algunhas ferramentas e aplicacións eu xa as coñecía (GoogleDrive e Dropbox), pero estivo ben saír da zona de confort, ver máis usos e coller confianza con elas.

Cada un de nós é un mundo e cada un vai ter as súas favoritas. Eu elixiría a SocialWire como o que máis me pode aportar. Foi toda unha descoberta e recoñezo que, se o aplicase para traballar en grupo con outros docentes interesados nos mesmos temas (e as veces en facer terapia de grupo), liberaríame de moito traballo. Os problemas cando se comparten, pesan menos…

Todo o aprendido é moi interesante, pero eu enfocaríao para abordar a aprendizaxe baseada en proxectos e o flipped classroom, tema no que empezamos a traballar na EOI (malia que supoña un reto e darlle a volta a moitísimas cousas). Tamén xorde a necesidade de pensar se realmente paga a pena obsesionarnos tanto con dicir en qué temas imos e se non sería mellor que os alumnos tivesen máis protagonismo na aula e se atendese a variedade e as necesidades de todos, quero dicir dos máis fortes e dos máis débiles do grupo.

Quen me veu e quen me ve: teño máis ideas que ao principio, agora hai que poñelas en práctica, empezar con cousas pequeñas e ver como nos sentimos os alumnos e eu.

Desde logo, quero dar as grazas aos titores, que estiveron con nós, “nutrironnos” durante o curso e tiveron moita paciencia cando eramos pesados. Fixérono moi ben, de verdade. E como non, aos compis, dos que sempre se aprende.

Moitos, moitos bicos.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

CURACIÓN DE CONTIDOS


ASÍ SE PODE ENTENDER

Fundamentalmente consiste na selección de materiais e na súa organización para un determinado fin. É moi útil no eido educativo para filtrar grandes volumes de información dándolles unha nova forma. Supón tamén un compromiso ético: hai que dicir de onde se obten o material e para que é útil.


Funciona en dúas direccións. Na aula permite organizar mellor o material para diversas tarefas e facilita o traballo tamén ao alumno (doutro xeito, collería información de calquer fonte de Internet sen asegurarse da súa fiabilidade) que toma consciencia da importancia do seu e do mal que fai plaxiando.O que se consegue é que o alumno e o educador non se sintan saturados e sexan críticos(tema importante na sociedade actual).

Sempre é bo complementalo con marcadores sociais(Diigo, por exemplo) e ferramentas de curación de contidos moi útiles, coma Pinterest e Scoop.it.

NOVAS FERRAMENTAS

A REVOLUCIÓN NA DOCENCIA

O ROL DO CONTENT CURATOR

jueves, 26 de octubre de 2017

sábado, 10 de diciembre de 2016

LOW-COST TRAVELLING

Título do proxecto: LOW COST TRAVELLING (Intermedio 1).


Przemysław Krzyszczuk. Looking for symmetry. Flickr (CC0 1.0)

Produto final desexado: propostas para organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando unha cantidade mínina de diñeiro. Para elo, vai a haber exposicións oral en grupos e despois terán que responder a un cuestionario do profesor. O mellor proxecto competirá cos das outras EOIs de Galicia.

Contexto e xustificación do proxecto en relación coas competencias básicas, o currículo e as necesidades e intereses do alumnado:
Agora todo o mundo quere aprender inglés e unha posibilidade é visitar países de lingua inglesa, pero, quen pode ser capaz de organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando menos cartos? Trátase de atopar o mellor proxecto.


Relación entre a secuencia de traballo e as competencias básicas:
 Aprender a aprender: terán que xestionar e reflexionar sobre o seu propio aprendizaxe cando afronten as actividades propostas (fun quen de facelo? En qué tiven dificultade?)
 Competencia matemática: terán que utilizar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predecir o custo do viaxe a as posibilidades de abaratalo.
 Conciencia e expresións culturais: ao longo do proxecto terán que coñecer, comprender, apreciar e valorar con espíritu crítico, actitude aberta e respetuosa, as diferentes manifestacións culturais
 Comunicación lingüística: terán que actúa con outros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes.
 Dixital: terán que usar ferramentas TIC sao longo de todo o proxecto.
 Sentido da iniciativa e sentido emprendedor: terán que transformas as súas ideas en actos e transmitirlo aos demais no traballo en grupo.
 Competencia social e cívica: terán que acercarse aos códigos de conducta e usos xeralmente aceptados na sociedade inglesa e manifestar interese e solidariedade, especialmente no encontró cos nativos e na comunicación escrita.


Relación entre a secuencia de traballo e as materias ou áreas de coñecemento
Os criterios de avaliación deste proxecto se corresponden co nivel Intermedio 1 de Inglés (EOI):
• Captar as ideas principais e algún detalle específico de textos audiovisuais ou doutro material gravado sinxelo
• Facer exposicións breves e ensaiadas con relativa fluidez e responder a preguntas sinxelas
• Comprender textos sinxelos con descricións de persoas, obxectos, lugares ou dos procesos máis comúns,
• Comunicar con eficacia as ideas principais que se queren transmitir limitando a mensaxe aos coñecementos que se posúen
• Escribir notas solicitando ou dando información de carácter inmediato e salientando os aspectos que lle resultan importantes.

Secuencia detallada de traballo:

Primeira sesión:
O profesor explica o proxecto: agora todo o mundo quere aprender inglés. Nós tamén, pero, quen pode ser capaz de organizar unha estadía en Inglaterra de dúas semanas gastando menos cartos?
Para axudarnos, van vir de visitar varios nativos aos que lles faremos preguntas. Os alumnos vanse organizar en grupo de catro. Teñen vinte minutos para preparar as preguntas aos nativos e o profesor llas corrixe para que eles as teñan listas cando veñan os nativos-informantes na seguinte sesión da clase.
O profesor explica que cada grupo vai ter un Voicethread onde vai subir todo o que faga.O profesor vai ir interactuando cos membros de cada grupo a través de Voithread e do correo electrónico.

Segunda sesión:
Desde o laboratorio de idiomas, os alumnos buscan información en Internet sobre onde é máis barato aloxarse en Inglaterra (así repasan o tipo de aloxamento en inglés) e das actividades que pretenden facer para mellorar o seu nivel de inglés. No resto do tempo da sesión un teñen que empezar a escribir a solicitude de información. Cada persoa escribe unha carta e o profesor tamén a corrixe antes de que eles a manden.

Terceira sesión:
Visita dos nativos (véxase “Movementos de entrada”). Aprovéitase para aumentar os coñecementos dos alumnos sobre Inglaterra.

Cuarta sesión:
Entre a terceira e cuarta sesión ten que pasar ao menos unha semana para que os alumnos obteñan resposta. Este tempo vanno aproveitar para os “Movementos de saida”
Posta en común presencial despois de ir traballando a través de Voicethread.

Quinta sesión:
Exposición do traballo: por oral todos os grupos e os seus integrantes falan cada un dunha parte da súa proposta (custo total, aloxamento e manutención, actividades, transporte…). por iso durante as exposición deben tomar notas do que din os outros.
Ao rematar, o profesor pasa un cuestionario a cada alumno no que vai a preguntar sobre todos os proxectos.

Agrupamentos (traballo individual, parellas, pequeno grupo, gran grupo)
Os alumnos van traballar en grupos de catro, con persoas cas que se levan ben, pero con distintas capacidades. Ninguén se vai adicar a facer só unha cousa: cada mebro terá que facer as mesmas tarefas que os resto (todos buscan, todos escriben, todos falan). Se alguén non o fai, será “victima” do profesor na exposición en público. Se algún dos membros do grupo ten problema para acceder a Internet, terá outros cometidos (redactar ou máis que o resto ou ter un pouco máis de exposición oral que o resto, por exemplo)

Haberá movementos de entrada e saída:

Entrada: despois de que os alumnos busquen información en Internet, charlaremos con varios nativos que virán á aula a contar qué opcións poden ser as máis interesantes para aloxarse en Inglaterra. Aproveitarei esta visita para que os alumnos interaccionen oralmente con eles (poden levar preparadas as preguntas)

Saída: os alumnos terán que buscar información máis concreta e dirixirse a axencias de viaxes ou webs solicitando información sobre o que precisan, sen esquecer o obxectivo de aforrar cartos. Esta información pedirana por escrito en inglés.

Temporalización
Hai que contar con cinco ou sesión sesións. O proxecto debe facerse no segundo trimestre, cando os contidos que se estén impartindo xa estén consolidados.

Materiais e recursos
Precísase o correo electrónico, Voicethread, pode que Whatsapp, Google Drive e Internet.

Indicadores de éxito do proxecto
Por unha banda, os alumnos amosarán que asimilaron os contidos do proxecto a través das distintas actividades propostas e isto refelctirase na avaliación. Por outra banda, os Voicethreads xerados quedarán a disposición de todos para que os alumnos vexan en qué poden mellorar. Hai que votar ao mellor proxecto, que aparecerá na páxina oficial da escola e competirá cos das outras EOIs.

Estratexia de avaliación e mecanismos de recollida de datos
O proxecto avaliarase con esta rúbrica.
miércoles, 27 de abril de 2016

QUINTA ENTRADA: PROYECTO FINAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cada día vivimos en un mundo más tecnificado y sobredimensionado, en el que a veces olvidamos lo más importante. Aquí los alumnos tendrán que elaborar un plan de acción para humanizar nuestras viviendas.


Brentano. 2012 MSI - Smart House. Flickr. Dominio público

Desde un curso Moodle se pide a los alumnos que vean cuatro vídeos correspondientes a cuatro tipos de vivienda y responden a un cuestionario online elaborado con Kahoot. Ya en clase hay una puesta en común para resolver dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas. El comportamiento positivo se premiará con el acceso a una colección Pearltrees con muestras reales de pruebas de certificación. Después se forman grupos aleatoriamente (nadie elige en qué grupo quiere estar) y se pasa al trabajo en equipo. Tienen que investigar cómo mejorar cada tipo de vivienda atendiendo a una serie de criterios (materiales, situación, practicidad, accesibilidad, respeto al medio). Tienen que buscar información online y darle forma de power point de Google Drive que pasaría a Slideshare. Finalmente cada alumno hace un trabajo individual utilizando Voicethread. Deben incluir imágenes (pueden sacarlas de Flickr), un audio o un vídeo de ellos explicando el proyecto (fácil de conseguir con su teléfono móvil, Screencast-O-matic o Sound Cloud) y comentarios al trabajo de los demás. Cada Voicethread generado se difundirá en Twitter y se escogerá la mejor idea, que se publicará en la página de la EOI.

Actividad alternativa: los alumnos que prefieran elaborar una maqueta, tendrán que subir un vídeo a Voicethread y cubrir los puntos exigidos del proyecto.

CONTEXTO DE TRABAJO (niveles y áreas implicadas, detalles relevantes del centro o del entorno sociocultural)

El trabajo pertenece al área de Inglés y se dirige al nivel Básico 2 de EOI correspondiente a A2 del Marco Común Europeo. Pueden participar todos los departamentos de la EOI que desenvuelvan la misma idea al mismo nivel. El centro es la sección de Arteixo y se sitúa en un polígono industrial cercano a A Coruña. Muchos alumnos trabajan en empresas cercanas, como INDITEX.

COMPETENCIAS CLAVE: ¿Qué competencias clave se desarrollarán en el proyecto?

Competencia de aprender a aprender
Digital
Lingüística

¿Con qué ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE evaluables del currículo oficial podemos relacionar los aprendizajes adquiridos? (en las etapas educativas donde aplique)

En EOI no se aplican los “estándares” por ahora, pero estos serían los criterios de evaluación (lo más cercano).

1. Comprender la información esencial de textos grabados breves sobre temas previsibles y básicos. Con este criterio se pretende verificar el conocimiento de un repertorio de fórmulas básicas adecuadas para el desenvolvimiento de una conversación y la capacidad de reaccionar adecuadamente ante ellas.

2. Participar en conversaciones con intenciones comunicativas básicas diversas, produciendo un discurso comprensible con expresiones básicas y adecuado a las características de la situación de comunicación. Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse de modo inteligible en intercambios sencillos habituales sin mucho esfuerzo, utilizando estrategias y recursos básicos que aseguren la comunicación con los interlocutores.

3. Realizar presentaciones breves, sencillas y previamente ensayadas, sobre temas habituales y conocidos, respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. Con este criterio se valorará la capacidad de producir un texto expositivo previamente ensayado y de contenido predecible para el oyente, con una pronunciación suficientemente clara y comprensible.

4. Intercambiar opiniones sobre un tema conocido mediante la expresión del conocimiento, la opinión y la creencia mediante fórmulas básicas y expresiones frecuentes memorizadas, usando estructuras sintácticas y grupos de palabras básicos. Con este criterio se evaluará la capacidad de participar en un intercambio simple e directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos, expresando la opinión, el deseo o el gusto. Se valorará la utilización de proposiciones textuales introducidas por conectores simples.

5. Comprender el sentido global de textos auténticos, sencillos, de extensión limitada cuyo tema resulte predecible y familiar. Con este criterio, se trata de verificar, en todas las tareas de comprensión de lectura, que el alumnado tiene capacidad de identificar palabras e ideas clave subministradas tanto por el texto como por las imágenes que lo acompañen.

6. Utilizar elementos conocidos leídos en un texto escrito para elaborar los propios textos y organizarlos siguiendo textos modelo. Con este criterio se pretende evaluar, en todas las tareas de expresión escrita, la capacidad del alumnado para utilizar estrategias que faciliten el proceso de escritura siguiendo como modelo textos de características similares. También se valorará el uso eficaz de materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, las nuevas tecnologías, etc.).


CRONOGRAMA:

Primera sesión no presencial: visionado de vídeos +cuestionario online (Kahoot).

Segunda sesión presencial: resolución de dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas.

Tercera sesión presencial: planificación de la estructura del proyecto en Slideshare+ búsqueda de información

Cuarta sesión presencial: formato final del proyecto Slideshare

Quinta sesión no presencial: elaboración del trabajo individual con Voicethread + publicación en Twitter.

Sexta sesión, no presencial: comentarios de los trabajos y elección del mejor.

Descripción del producto final:

Tendrán que crear un plan de acción sobre cómo humanizar y mejorar nuestras viviendas usando herramientas online primero Slideshare para el trabajo en equipo y luego Voicethread para el trabajo individual.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES:

Véase punto 2 sobre “Descripción” y 5 sobre “Cronograma”

MÉTODOS DE EVALUACIÓN:

El alumno obtendrá tres calificaciones según este reparto:

El cuestionario Kahoot: 30%

Trabajo en equipo: 40%

Trabajo individual: 30%

De este modo, para alcanzar el aprobado, tendrán que tomar parte en todas las actividades. El trabajo en equipo se valorará con esta rúbrica:

Y el trabajo individual se evaluará con esta otra:

RECURSOS: Colección de recursos

Recogido en Pinterest: https://es.pinterest.com/c28fernande1025/recursos-proyecto-final/

Educanon: https://www.playposit.com/public/201186/399365/comparison-carmen-fernndez

My Kahoot:

https://play.kahoot.it/#/k/30a68d82-5302-4451-98f9-9331c2360380

https://www.youtube.com/watch?v=K36OA0Q_R_E

https://www.youtube.com/watch?v=i73n-LTXPIM

https://www.youtube.com/watch?v=FxCoiumOoIs

https://www.youtube.com/watch?v=_hPeRCxt6Qk

Wordreference: http://www.wordreference.com/es/

Issu: https://issuu.com/explore

BBC news: http://www.bbc.com/news

British Council: https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources


HERRAMIENTAS TIC:

Kahoot https://kahoot.it/#/

Slideshare http://www.slideshare.net/

Flickr https://www.flickr.com/

Sound Cloud https://soundcloud.com/stream

Voicethread https://voicethread.com/

Screncast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/

Twitter https://twitter.com/

Para su uso en cada tarea concreta, véase punto 2 “Descripción”


AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN: ¿Cómo se va a agrupar el alumnado?¿Cómo vas a organizar el aula?

Agrupamientos aleatorio de cuatro personas para tarea de Slideshare. Sin agrupamientos para Kahoot y Voicethread. Se cambiará el mobiliario del aula para que trabajen en grupos con portátiles con acceso a Internet. El día de la exposición se colocarán en forma de U ante el proyector. El trabajo individual se lo envían al profesor.


Agrega cualquier otro PRODUCTO GENERADO durante este curso que te parezca interesante para tu proyecto.

Los premios que pueden obtener los alumnos, se recogen en esta colección:

http://www.pearltrees.com/c28fernandez#l530sábado, 23 de abril de 2016

CUARTA ENTRADA

MUY INTERESANTE...

Después de hacer el taller de coevaluación, tengo que decir que me ha parecido interesante y necesario. Hasta ahora habíamos estado colgando nuestras ideas en Padlet, pero no habíamos tenido que analizar el trabajo de otros compañeros (cómo entienden ellos flipped classroom para su materia, qué recursos usan más, para qué sirven algunas herramientas de las que no habíamos oído hablar hace dos meses...). También he visto que hay gente con ideas realmente brillantes y que aún me falta por aprender muchas cosas (tiempo al tiempo). Me he fijado que algunos hemos usado el formato Canvas y que, al ser tan pequeño, nos ha dado que hacer y esto nos ha hecho agudizar el ingenio.

He obtenido una buena nota. Hay dos puntos que han señalado mis compañeros a mejorar en mi proyecto: añadir actividades alternativas (y es verdad, algo de variedad enriquecería la preparación del trabajo final) y la realización de maquetas. Había pensado en ello y ahora veo que podría estar bien, sobre todo si los alumnos tienen maña y quiere exponer sus trabajos.

Me noto más capaz de preparar un proyecto flipped. Me gustaría conocer más herramientas que iré mirando en el curso, pero, si tengo que valorar mi progreso y la seguridad adquirida, estoy muy satisfecha.

TERCERA ENTRADA

Ya hemos pasado el ecuador del curso. Estos son los materiales nuevos que he conseguido:

ARTEFACTO TIC

Carmen María Fernández Rodríguez.


Descripción breve.

Se pide a los alumnos que vean cuatro vídeos correspondientes a cuatro tipos de vivienda y responden a un cuestionario online elaborado con Kahoot. Puesta en común para resolver dudas sobre el cuestionario con debate y turno de preguntas. El comportamiento positivo se premia. Después se forman grupos aleatoriamente. Tienen que investigar cómo mejorar cada tipo de vivienda atendiendo a una serie de criterios y buscando información online. Deben terminar haciendo un trabajo en Slideshare. Finalmente cada alumno hace un trabajo individual utilizando Voicethread. Deben incluir imágenes (pueden sacarlas de Flickr), un audio o vídeo de ellos explicando el proyecto (fácil de conseguir con su teléfono móvil, Screencast o matic o Sound Cloud) y comentarios al trabajo de los demás. Cada Voicethread generado se difundirá en Twitter y se escogerá la mejor idea, que se publicará en la página de la EOI.

·Artefacto generado.
Tendrán que crear un plan de acción sobre cómo humanizar y mejorar nuestras viviendas usando herramientas online y exponiendo su trabajo a los demás.

·Herramienta/s utilizada/s

Kahoot https://kahoot.it/#/

Slideshare http://www.slideshare.net/

Flickr https://www.flickr.com/

Sound Cloud https://soundcloud.com/stream

Voicethread https://voicethread.com/

Screncast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/

Twitterhttps://twitter.com/

Nivel SAMR en el que circunscribirías la integración de las TIC en el diseño del artefacto.
Redefinición, en cuanto los materiales generados están disponibles online, se integra y la parte oral y escrita se enriquece con imágenes, comentarios y vídeos creando un producto muy completo que no sería posible con otras herramientas.

RÚBRICAS